Saturday, October 11, 2008

व्यक्त मी अव्यक्त मी....

व्यक्त मी अव्यक्त मी....
व्यक्त मी अव्यक्त मी....
जनमानसात वावरतो मी तो व्यक्त मी... व्यक्त मी...
मन मानसी असतो तो अव्यक्त मी ....अव्यक्त मी ...
वावरता जन मानसी लपवितो माझा मलाच मी...
एक नसलेला माझा चेहरा पांघरून जगत असतो सतत मी.....
असते जगायाचे मला एका मुक्त योग्या परी..
नवजात शिशुच्या नैसर्गीक हास्यापरी.....
परी समाज बंधनी बंधीत मी जगत असतो एका कैद्या परी....
अपरीचीत माझा मलाच मी...
परी जन मानसी द्सितो तो व्यक्त मी.... व्यक्त मी....
मी नाही असा जन मानसी दिसतो जसा..
माझ्या कवितेतून शोधतोय मला माझा मी ....माझा मीच....
तो जो शोधतोय माझा चेहरा ...
चंद्राच्या दुसर्या बाजुचा....
अव्यक्त मी....अव्यक्त मी.....

1 comment:

Harshada Vinaya said...

यातला अव्यक्त मी थोडया कमी लोकांना समजतो!
..