Monday, November 23, 2009

तो कवडसा........

तो कवडसा........

माझ्या मनातली ती एक खिड़की
खिडकितुन येणारा तो कवडसा
कधी उगवतीच्या सुर्याचा
तर कधी पौर्णिमेच्या चंद्राचा

येणारा तो कवडसा
येतो घेउन आठवणी
सुर्याच्या दाहकतेच्या
चंद्राच्या शितलतेच्या

तू असता सोबत
रंगलेल्या त्या गोष्टी
काही अलवारं गुजं
त्याच पौर्णिमेच्या
चंद्राच्या साक्षीने

तू नसताना सोबत
रमायचं अन् जगायचं
की फ़क्त जगायचं
कोण जाणे.....

कलू लागलयं ...हलू हलू ...

साखर झोपेत असतानाच
निघून गेलेली तू
अन् त्या उगवतीच्या कवडश्यान
आली होती मला जाग

आता सवय व्ह्यायला लागली आहे

पण डोकावून जातोच ना
मनाच्या खिडकितुन तो कवडसा
खिडकितुन येणारा तो कवडसा......
कधी उगवतीच्या सुर्याचा
तर कधी पौर्णिमेच्या चंद्राचा

अन् मग कधी मी हरतो
तर कधी हरवून जातो........

सुनील जोशी
१७/११/२००९

No comments: