Wednesday, November 11, 2009

इन्द्र धनुष्यी मन माझे ........

सप्त रंगांची करीत ऊधळण
रथ रविराज जलदातुनी काढि
सुन्दर त्या मग प्रसन्न समयी
इन्द्र धनुष्यी मन माझे
झनक झनक थिरकत जाई ......

रंग मनाचे रंग धनुचे होती एकाकार
आपसुक अन् धुंद तनु ती घेई लयाकार
रंग सुरांचा सुरेख संगम असा असा होई
अन् मग इन्द्र धनुष्यी मन माझे
झनक झनक थिरकत जाई ......

प्रसन्न वारा, प्रसन्न समय तो
भरून उरे प्रसन्नता चहुकडे
आकाशातील इन्द्रधनुला सुर मुरलीचा अडे
अड़ता सुर मग इंद्रधनू ही गूढ़ आतुनी हसे
अन् मग इन्द्र धनुष्यी मन माझे
झनक झनक थिरकत जाई ......

सुनील जोशी
९/११/२००९

No comments: