Monday, November 23, 2009

वर्ज्य पंचम .....

वर्ज्य पंचम .....

आठवतयं तुला
त्या मैफिलितला
तो मारवा......
सांज समयी रंगलेला

मी व्याकूळ, घनव्याकूळ
तृषार्त जन्मजन्मांतरिचा...
अन् राधा होवुनी तू आलेली
तृप्त करण्या त्या मोहना.....

त्रुप्तिचे मग वरदान लाभता
काय मागीतलेस ?

होते ते वरदान की शाप
अजुन ही न सुटलेले कोडं

मागितलास तू वर्ज्य पंचम
त्या मारव्यातला
वर्ज्य पंचम .....

शोधतोय अन् अजुनही
मी देऊ काय तुला
मी देऊ के तुला???

सुनील जोशी
१७/११/०९

No comments: