Sunday, October 4, 2009

काही चारोळ्या ....

1.
मोगरा फुलतो
सुगंध दरवळतो
आठवणी जागवतो
तुझ्या नि माझ्या ....

2.
आठवणी तुझ्या नि माझ्या
आपल्या पहिल्या प्रितीच्या
साक्षीला अन् होता तो
गंध धुंद मोगरा .........

3.
गंध वेडी तू
अन् मी बेधुंध...
फुलली प्रीत अशी
साक्षीला मोगरा ....

4.
मोगर्याने अन् काय केले?
तुला सजवले, मला फसवले
इश्कात जाहलो वेडे असे की
तू न् मी वेगळे ना उरलो ....

5.
इश्काची किमया अशी की
वेडावुनी पुरती ती गेली
सांज सकाळ ना कळाली
क्षणा क्षणात फ़क्त तीच उरली

6.
तीच उरली असे वाटले
वाटुनी असे ही गेले ....
नसती जर का ती तरी
मग काय असते जाहले ?

7.
काय हो होणार आहे
प्राक्तना पलिकडे ...
परी विचार मी करू कशाला
हेच झाले जे सुप्राक्तन माझे

8.
प्राक्तन ..ते ही असे का?
सुप्राक्तन अन् कुप्राक्तन असे
पण मी कशाला करू चिंता
नको नको त्या प्राक्तनाची?

9.
चिंता ... चिंता अन् चिता
भेद फ़क्त अनुस्वाराचा
जाळती दोन्ही परी
एक सजीवा अन् एक निर्जीवा ...
( मूळ संस्कृत सुभाषित आहे )

सुनील जोशी
३/१०/२००९

No comments: